Main Page Sitemap

Jönköping gällande detaljplaner


jönköping gällande detaljplaner

lättare att förstå detaljplanen. To do that, select the language you would like to translate into in the list below. Det är enbart när regeringen eller domstolar begär in yttranden från Boverket, som verket kan uttala sig om enskilda ärenden. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas. Inom kvartersmark kan planen till exempel reglera hur stora eller höga husen får vara, hur långt det får vara mellan hus och tomtgräns och om någon har rätt att dra fram ledningar över någon annans mark. Till detaljplanen kan det också tillhöra flera olika utredningar, till exempel arkeologisk utredning, geoteknisk undersökning eller en dagvattenutredning. Genomförandetiden är på minst 5 och högst. Planen fortsätter att gälla efter att genomförandetiden har gått ut, men då kan den ersättas, ändras eller upphävas. Det sker när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen och när någon vill använda mark- och vattenområden. Detaljplanen består av en karta med bestämmelser som styr vad man får använda marken till, till exempel för bostäder, handel eller industri, och hur man får bygga, till exempel husstorlek, hushöjd eller placering på tomten.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Pågående detaljplaner, på sidan pågående detaljplaner kan du läsa om de detaljplaner som vi arbetar med att ta fram just. Gällande detaljplaner, stora delar av de tätbebyggda områdena i kommunen och bebyggelsen närmast kusten täcks av gällande detaljplaner. Visa mer Dölj, du som är markägare. Utvecklingsprogrammen, utvecklingsprogrammen ligger till grund för kommande detaljplaner och andra förändringar och förbättringar som ska göras i ett område.

Där dr spåra lund pediatrisk tandläkare hittar du vilka regler som gäller för de olika detaljplanerna i kommunen. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Om du framfört synpunkter och anser att du inte fått synpunkterna tillgodosedda kan du överklaga detaljplanen efter att kommunen antagit planen. Därför ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta något om ett planärende eller om en gällande detaljplan. Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter: samrådet och granskningen. Länsstyrelsen kan därför överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Detaljplanen gäller tills vidare, detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. En detaljplan börjar gälla när kommunens antagandebeslut har vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat kommunens beslut att anta planen. Detaljplanen reglerar också rättigheter att dra ledningar eller gångvägar över någon annans mark.

Hyresvärdar jönköping huskvarna
Plantations jönköping kontakt
Hyra bostad jönköpings län


Sitemap