Main Page Sitemap

Temperatursumma umeå


temperatursumma umeå

sig på tre olika operationer. Förutsätter man att samma volym skall tas ut oavsett scenario måste antalet behandlade trakter ökas mer än vad det ökade antalet ingrepp per omloppstid förutsätter. Lämnas röjnings- eller gallringsrester får man tillfälliga sänkningar i rekreationsvärdet innan dessa grenar och toppar multnar ner och blir mindre dominerande i den marknära miljön. Å andra sidan visar andra studier på att förekomsten av lavar och artrikedomen blir högre i äldre och tätare skogar (Dettki och Esseen, 1998). Effekten på risens täckningsgrad skiljer sig till viss del från produktionen av bär. För att även illustrera effekter av olika diameterutveckling och virkesvolymer per hektar beräknades dessutom drivningskostnaderna för de aktuella Riksskogstaxeringsytorna (förutsatt uppskalning till 4 ha objektsstorlek) med hjälp av träddata från provytorna, antalet apterade sortiment enligt apteringsanalysen och prestationsfunktioner (tid/m 3 fub och liter diesel/m.

Umeå ub album
Midsommar umeå 2017
Moodle umeå universitet läkarprogrammet

Kvantitativa analyser Metodik vid beståndsframskrivning Ungskogen skrevs fram till ca 10 meters övre höjd (öh) med hjälp av Petterssons (1992) röjningsfunktioner (Figur 1). För att fånga in olikheter i ståndortsegenskaper, trädslag samt geografi valde vi att beskriva konsekvenser på beståndsnivå för tre olika ståndortsindexklasser. Tidigare anställd på Skogforsk. Kraftverk påverkar dessa leder och gör det ofta nödvändigt att transportera renarna med lastbil. 67 72 Tabell. Resultat uttagna MÄngder biomassa, I form AV gagnvirke OCH skogsbrÄnsle, OCH NÄringsÄmnen Totala uttagna volymer gagnvirke (m 3 fub) och biomassa (ts) från gallringar och slutavverkning i alla analyserade scenarier presenteras i Tabell. Slutröjning till stammar per hektar på samtliga ståndortsindex. Nederbördsstatistik sedan 1922 med en månatlig fördelning.

Det huvudsakliga syftet var att uppskatta mängden kol i mark och bestånd över omloppstiden samt att studera hur mängden död ved utvecklades vid olika skötsel. Ansamlingen av djur (unga) underlättar angrepp från rovdjur. Tillgängliga data är start- och stoppdatum, antal dygn, temperatursumma, antal timmar över 20C, antal timmar under 0C, nederbörd och globalstrålning.

Umeå nätverket
Pingstkyrkan second hand-umeå


Sitemap