Main Page Sitemap

Göteborgs stad lokal ordningsstadga


göteborgs stad lokal ordningsstadga

webbplats. 4 2 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika base hoppning stockholm dödsfall per år att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Göteborg är inget undantag. Detta är inget mindre är rena slag i luften. I samband med den, skulle jag också lägga in en motion om att förbjuda tiggeriet i staden. 7 Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 9 Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker inom följande områden.

17 Inom område som upplåtits för fritidsändamål får camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som bestämts av kommunen mom. Min interpellation handlade om varför staden inte efterlever denna lokala föreskrift? 8 Om förbud mot nedskräpning gäller vad som stadgas i miljöbalken. I helgen beslöt dock Moderaternas stämma att vara för ett lokalt tiggeriförbud. 1 SDN Angered. Keillers Park östra delen av parken mot Rambergsvägen. 14 Affisch, annons eller annat dylikt anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, vägbro, kopplingsskåp, stolpar, träd eller liknande, som vetter mot sådan plats. Midvintergatan - Vårmånadsgatan - Kalendervägen - Runstavsgatan.

Tillämpa Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun, tack Torghandel - Göteborgs Stad Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun - PDF

Göteborgs arkitekturskolan, Göteborgs gäng,

Den 1 maj.o.m. Rymdtorget avgränsat av Bergsjöskolan - Bergsjö kyrka - Rymdtorget - vägen i öst/ västlig riktning mot Aniaragatan - Aniaragatan samt hållplatsområdet för spårvagn. Stadslantgården Galaxens område och Gärdsmosseskolans intilliggande skolgård gränsande till Galileis gata - Siriusgatan - Gärdsmosseskolan - Astronomgatan. 13 Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap 3 ordningslagen skall tillses att trafiken på platsen inte onödigtvis hindras eller störs. Enligt 3 kap 7 ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.


Sitemap