Main Page Sitemap

Umeå universitet företagsekonomi a


umeå universitet företagsekonomi a

organisation, redovisning, strategi, entreprenörskap och finans. En IT-avdelning kan till exempel vilja investera mer i IT och anställa fler personer i funktionen än vad som är ekonomiskt optimalt för organisationen. Inom organisationsteori studeras hur företagens eller organisationernas interna administration är uppbyggd, till exempel förhållandet mellan centrala och lokala enheter, principer för organisering (t.ex. Skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder benämns eget kapital och om detta är stort i förhållande till skulderna så har företaget en god ekonomisk ställning ( soliditet ). När det gäller den offentliga sektorn brukar man som parallellt begrepp använda förvaltningsekonomi. Kursutbudet är anpassat till den europeiska utbildningsstrukturen, den.k. Ett parallellt område till ledarskap utgörs relationer till anställda och fackliga organisationer som ofta hanteras av företagens personalfunktioner (även kallade för HR-funktioner efter det engelska begreppet Human Resources). Redovisning inkluderar principer för löpande bokföring och för att upprätta bokslut såsom normalt görs i samband med att ett kalenderår har avslutats. Marknadsföring kan dels bedrivas genom reklam i olika medier eller genom olika slags personlig bearbetning av säljare. (källa för detta stycke: Mercury Meets Minerva, Engwall, L, 2009, Stockholm: EFI). Teknik och juridik med kurser i företagsekonomi.

I den nätbaserade lärmiljön hanteras undervisningsaktiviteter, kursrelaterat material och all kommunikation och diskussion mellan studenter.
Studying 2FE010 Företagsekonomi A 53 at Umeå Universitet?
On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course.

Många företagsekonomers arbete har idag mer eller mindre inslag av ekonomistyrning. Den analytiska inriktningen domineras av kvantitativa metoder (statistik och beräkningar) medan den tolkande inriktningen domineras av kvalitativa metoder (intervjuer, textanalys och observationer). Vårt aktuella utbildningsutbud presenteras i vår studentportal. Du kan också komplettera utbildningar inom.ex. Utbildningen präglas också starkt av aktuell forskning inom ämnesområdet. Forskning och utbildning i företagsekonomi på högskole- och universitetsnivå bedrivs vid så gott som samtliga universitet och regionala högskolor. Bland butiker i stockholm svenska företagsekonomer som gjort betydande insatser för att ta fram och normera begrepp märks. Ett företags eller en organisations räkenskaper brukar granskas regelbundet av revisorer som utgör en viktig arbetsmarknad för företagsekonomer. Analytisk företagsekonomi redigera redigera wikitext, forskningen inom detta område är ofta inriktad mot att definiera och precisera företagsekonomiska begrepp och ekonomiska samband (till exempel så kallade nyckeltal som mäter ekonomisk effektivitet och avkastning). Källa behövs Utbildning i företagsekonomi vid svenska lärosäten sker i normalfallet genom att studenterna läser på något ekonomprogram. På universitet och högskolor är företagsekonomi ett stort ämne såväl inom forskningen som vad gäller antalet studenter på grund- och på forskarnivå.

umeå universitet företagsekonomi a


Sitemap