Main Page Sitemap

Servicebostäder gävle


servicebostäder gävle

av lägenheter var under 2016 det vill säga lägenheter 12 Sida 9 (24) Samtliga fyraårsprognoser i boendeplanerna över Omvårdnad Gävles behov av vård- och omsorgsboenden har sedan 2014 reviderats med /- 20 lägenheter på fyra års sikt,. Vi ska lyssna på dina önskemål, intressen och behov. Sådana beslut verkställs i form av gruppboende eller serviceboende. Att bo i servicebostad, här kan du läsa om hur servicebostad är utformat och vilken service och stöd du får. Under 2016 har 10 kunder som sedan lång tid varit placerade genom avtal för köp av plats på boenden i andra kommuner erbjudits att flytta till flygvapnet uppsala den 25 augusti 27 Sida 24 (24) de nyproducerade gruppboendena i Forsbacka och Bomhus. Aktiviteter och social samvaro Vissa aktiviteter kanske du vill göra själv och annat tillsammans med andra. Blå del av stapeln illustrerar samtliga lägenheter i Gävle kommun såväl i kommunal som privat regi. Korttids- och avlösningsvistelse för äldre Under 2016 genomfördes en stor omorganisering av Omvårdnad Gävles platser för korttids- och avlösningsvistelse för äldre.

servicebostäder gävle

Enligt nuvarande prognos skulle det fattas ca 70 lägenheter år 2020 och ca 100 lägenheter 2021 om Kristinelund avvecklas utan att det ersätts med ett nytt boende i kommunen. Ett sådant beslut skulle innebära att Väpnargatan 50 lokaler skulle behöva rustas under 2017 för att därefter tas i bruk senare delen av 2017 alternativt i början av Inledningsvis skulle det innebära att beståndet ökar med 8 lägenheter med ambitionen att efterhand knyta fler lägenheter. Boendeplanen beskriver också Omvårdnad Gävles nuvarande och förväntade behov av särskilda boenden respektive nuvarande och planerad tillgång på särskilda boenden samt hur beståndet svarar mot förväntat behov under planeringsperioden Begreppet behov som används i dokumentet är det samma som Omvårdnad Gävles behov av lägenheter för. 3.3 Behov och bestånd - Vård- och omsorgsboenden I den föregående boendeplanen planerades en avveckling av Kristinelund fram till 2019 då Sofia Magdalena planerades att återöppnas efter ombyggnation. Hälso- och sjukvård, tandvård I grupp- eller servicebostaden kan du få du hälso- och sjukvård av en sjuksköterska dag och natt.


Sitemap